Two-feeler/ Fumanchu Lionfish

Two-feeler/ Fumanchu Lionfish

M1415

Dendrochirus biocellatus

Dwarf Lionfish

Dwarf Lionfish

M1405

Dendrochirus brachypterus

Zebra Lionfish

Zebra Lionfish

M1395

Dedrochirus zebra 

Spotfin Lionfish

Spotfin Lionfish

M1425, M1427

Pterois antennata

Peacock LionFISH-Brown

Peacock LionFISH-Brown

M1455, M1457

Pterois miles

Tailbar Lionfish

Tailbar Lionfish

M1435

Pterois radiata

Peacock LionFISH-Black

Peacock LionFISH-Black

M1446, M1447

Pterois volitans