Sakai Sanke 40cm

Sakai Sanke 40cm

38126

Taniguchi Kohaku 45cm

Taniguchi Kohaku 45cm

38128

Sakai Kohaku 42cm

Sakai Kohaku 42cm

38140

Sakai Kohaku 50cm

Sakai Kohaku 50cm

38142

Sakai Kohaku 48cm

Sakai Kohaku 48cm

38143

Sakai Kohaku 43cm

Sakai Kohaku 43cm

38156

Marujyu Ginrin Kohaku 45cm

Marujyu Ginrin Kohaku 45cm

38158

Aoki Yamatonishiki 43cm

Aoki Yamatonishiki 43cm

38162

Kawakami Ginrin Matsukawabake 50cm

Kawakami Ginrin Matsukawabake 50cm

38164 SOLD

Kawakami Matsukawabake 47cm

Kawakami Matsukawabake 47cm

38166

Marugen Benigoi 43cm

Marugen Benigoi 43cm

38167

Marugen Doitsu Benigoi 40cm

Marugen Doitsu Benigoi 40cm

38168

Marugen Metallic Benigoi 43cm

Marugen Metallic Benigoi 43cm

38169

Maruhide Doitsu Sanke 34cm

Maruhide Doitsu Sanke 34cm

38170

Marujyu Goromo 44cm

Marujyu Goromo 44cm

38173

Marusei Shusui 47cm

Marusei Shusui 47cm

38174

Marusei Shusui 49cm

Marusei Shusui 49cm

38175

Takatatsu Kin Ki Utsuri 45cm

Takatatsu Kin Ki Utsuri 45cm

38177 SOLD

Takatatsu Kin Ki Utsuri 46cm

Takatatsu Kin Ki Utsuri 46cm

38178

Taniguchi Kohaku 53cm

Taniguchi Kohaku 53cm

38180

Taniguchi Kohaku 58cm

Taniguchi Kohaku 58cm

38181 SOLD

Ueno Tancho Showa 51cm

Ueno Tancho Showa 51cm

38182 SOLD

Ueno Tancho showa 53cm

Ueno Tancho showa 53cm

38183 SOLD

Marugen Kujaku 44cm

Marugen Kujaku 44cm

38184

Marugen Kujaku 49cm

Marugen Kujaku 49cm

38185

Marugen Kujaku 52cm

Marugen Kujaku 52cm

38186

Marusei Doitsu Shiro 40cm

Marusei Doitsu Shiro 40cm

38189

Marusei Showa 50cm

Marusei Showa 50cm

38190

Takatatsu kin Showa 43cm

Takatatsu kin Showa 43cm

38193

Takatatsu Maruten Doitsu Kin Showa 47cm

Takatatsu Maruten Doitsu Kin Showa 47cm

38194

Takatatsu Tancho kin Showa 41cm

Takatatsu Tancho kin Showa 41cm

38195

Dainichi Kohaku 58cm

Dainichi Kohaku 58cm

38196

Dainichi Showa 52cm

Dainichi Showa 52cm

38197

Dainichi Showa 58cm

Dainichi Showa 58cm

38198 SOLD

Dainichi Showa 58cm

Dainichi Showa 58cm

38199

Hasegawa Kohaku 50cm

Hasegawa Kohaku 50cm

38200

Hasegawa Kohaku 52cm

Hasegawa Kohaku 52cm

38201

Hasegawa Kohaku 53cm

Hasegawa Kohaku 53cm

38202

Isa Showa 52cm

Isa Showa 52cm

38203

Kansuke Kohaku 48cm

Kansuke Kohaku 48cm

38204

Kansuke Kohaku 65cm

Kansuke Kohaku 65cm

38205

Marudo Sanke 53cm

Marudo Sanke 53cm

38206

Marudo Sanke 57cm

Marudo Sanke 57cm

38207

Marudo Sanke 57cm

Marudo Sanke 57cm

38208

Marudo Sanke 64cm

Marudo Sanke 64cm

38209 SOLD

Marugen Kohaku 56cm

Marugen Kohaku 56cm

38210

Marujyu Ginrin Showa 68cm

Marujyu Ginrin Showa 68cm

38211 SOLD

Marujyu Sanke 54cm

Marujyu Sanke 54cm

38212 SOLD

Momotaro Kindai Showa 60cm

Momotaro Kindai Showa 60cm

38213

Momotaro Kohaku 55cm

Momotaro Kohaku 55cm

38214

Omosako Shiro Utsuri 57cm

Omosako Shiro Utsuri 57cm

38215 SOLD

Sakai Sanke 54cm

Sakai Sanke 54cm

38216

Sakai Tancho 55cm

Sakai Tancho 55cm

38217

Tamaura Showa 55cm

Tamaura Showa 55cm

38220

Tamaura Showa 64cm

Tamaura Showa 64cm

38221 SOLD

Taniguchi Kohaku 56cm

Taniguchi Kohaku 56cm

38222 SOLD

Taniguchi Kohaku 60cm

Taniguchi Kohaku 60cm

38223

Taniguchi Sanke 63cm

Taniguchi Sanke 63cm

38224 SOLD

Yagenji Showa 60cm

Yagenji Showa 60cm

38225 SOLD