Okawa Shiro 46CM

Okawa Shiro 46CM

38268

SAKAI Kohaku 47CM

SAKAI Kohaku 47CM

38269

Omosako Shiro 48cm

Omosako Shiro 48cm

38270

Okawa Mukashi Ogon 50cm

Okawa Mukashi Ogon 50cm

38271

Tanaka Doitsu Ochiba 50cm

Tanaka Doitsu Ochiba 50cm

38273

Taniguchi Kohaku 50cm

Taniguchi Kohaku 50cm

38274

Omosako Shiro 51CM

Omosako Shiro 51CM

38275

sakai Kohaku 51cm

sakai Kohaku 51cm

38276

Okawa Shiro 52CM

Okawa Shiro 52CM

38277

Tanaka Doitsu Soragoi 52CM

Tanaka Doitsu Soragoi 52CM

38278

Taniguchi Kohaku 52cm

Taniguchi Kohaku 52cm

38279

Omosako Shiro 53cm

Omosako Shiro 53cm

38280

Maruhiro Mukashi Ogon 54cm

Maruhiro Mukashi Ogon 54cm

38281

SAKAI Kohaku 55cm

SAKAI Kohaku 55cm

38282

Taniguchi Kohaku 55cm

Taniguchi Kohaku 55cm

38283

Taniguchi Kohaku 55cm

Taniguchi Kohaku 55cm

38284

Taniguchi Kohaku 56cm

Taniguchi Kohaku 56cm

38285

Dainichi Sanke 57cm

Dainichi Sanke 57cm

38286

Maruhiro Doitsu Mukashi Ogon 57cm

Maruhiro Doitsu Mukashi Ogon 57cm

38287

Okawa Shiro 57cm

Okawa Shiro 57cm

38288

Taniguchi Kohaku 58cm

Taniguchi Kohaku 58cm

38289

Taniguchi Sanke 58cm

Taniguchi Sanke 58cm

38290

Matsue Kohaku 60cm

Matsue Kohaku 60cm

38291

Matsue Kohaku 63cm

Matsue Kohaku 63cm

38292

SAKAI Sanke 50cm

SAKAI Sanke 50cm

38372