Sakai Sanke 40cm

Sakai Sanke 40cm

38126

Taniguchi Kohaku 45cm

Taniguchi Kohaku 45cm

38128

Sakai Kohaku 42cm

Sakai Kohaku 42cm

38140

Sakai Kohaku 50cm

Sakai Kohaku 50cm

38142

Sakai Kohaku 48cm

Sakai Kohaku 48cm

38143

Marujyu Ginrin Kohaku 45cm

Marujyu Ginrin Kohaku 45cm

38158

Aoki Yamatonishiki 43cm

Aoki Yamatonishiki 43cm

38162

Marugen Benigoi 43cm

Marugen Benigoi 43cm

38167

Marugen Doitsu Benigoi 40cm

Marugen Doitsu Benigoi 40cm

38168

Marugen Metallic Benigoi 43cm

Marugen Metallic Benigoi 43cm

38169

Marujyu Goromo 44cm

Marujyu Goromo 44cm

38173

Marusei Shusui 49cm

Marusei Shusui 49cm

38175

Takatatsu Kin Ki Utsuri 46cm

Takatatsu Kin Ki Utsuri 46cm

38178

Taniguchi Kohaku 53cm

Taniguchi Kohaku 53cm

38180

Marugen Kujaku 44cm

Marugen Kujaku 44cm

38184

Marugen Kujaku 49cm

Marugen Kujaku 49cm

38185

Marugen Kujaku 52cm

Marugen Kujaku 52cm

38186

Marusei Doitsu Shiro 40cm

Marusei Doitsu Shiro 40cm

38189

Marusei Showa 50cm

Marusei Showa 50cm

38190

Takatatsu kin Showa 43cm

Takatatsu kin Showa 43cm

38193

Takatatsu Maruten Doitsu Kin Showa 47cm

Takatatsu Maruten Doitsu Kin Showa 47cm

38194

Takatatsu Tancho kin Showa 41cm

Takatatsu Tancho kin Showa 41cm

38195

Dainichi Kohaku 58cm

Dainichi Kohaku 58cm

38196

Dainichi Showa 52cm

Dainichi Showa 52cm

38197

Dainichi Showa 58cm

Dainichi Showa 58cm

38198

Hasegawa Kohaku 50cm

Hasegawa Kohaku 50cm

38200

Hasegawa Kohaku 52cm

Hasegawa Kohaku 52cm

38201

Hasegawa Kohaku 53cm

Hasegawa Kohaku 53cm

38202

Isa Showa 52cm

Isa Showa 52cm

38203

Kansuke Kohaku 48cm

Kansuke Kohaku 48cm

38204

Marudo Sanke 53cm

Marudo Sanke 53cm

38206

Marudo Sanke 57cm

Marudo Sanke 57cm

38208

Marudo Sanke 64cm

Marudo Sanke 64cm

38209 SOLD

Marugen Kohaku 56cm

Marugen Kohaku 56cm

38210

Marujyu Sanke 54cm

Marujyu Sanke 54cm

38212

Momotaro Kindai Showa 60cm

Momotaro Kindai Showa 60cm

38213

Momotaro Kohaku 55cm

Momotaro Kohaku 55cm

38214

Sakai Sanke 54cm

Sakai Sanke 54cm

38216

Sakai Tancho 55cm

Sakai Tancho 55cm

38217 SOLD

Taniguchi Kohaku 60cm

Taniguchi Kohaku 60cm

38223